ספר המצוות עשה קיז


מצות עשה קיז - שייתן המעריך שדה כערך הקצוב בתורה


היא שצונו בערכי שדות, והוא אמרו "ואם משדה אחוזתו יקדיש(ויקרא כז, טז). ואם אשר לא משדה אחוזתו, וכן בשדה אחוזה, "והיה ערכך לפי זרעו" (שם). ובשדה מקנה "וחשב לו הכהן את מכסת הערכך" (שם כז, כג).

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת ערכין.

ואל יחשוב חושב שאלו ארבעה מינין מהערכין (והם: אדם, בהמה, בית, שדה) יהיה ביניהם שיתוף יחייב שימנו מצוה אחת. אבל הם ארבע מצוות, יש לכל אחת דין זולת דין האחרת. ואולם יכללם שם "ערך" על צד שיתוף השם, ואין ראוי שימנו מיני הערכים כולם מצווה אחת, וזה מבואר עם ההשתכלות.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase117