ספר המצוות עשה קטז


מצות עשה קטז - שייתן המעריך בית בערך שיעריכנה הכוהן ותוספת חומש

היא שצונו בערכי בתים. והוא אמרו "כי יקדיש את ביתו קדש". וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת ערכין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase116