ספר המצוות עשה קיד


מצות עשה קיד - שייתן המעריך אדם את הדמים הקצובים בתורה

היא שצונו לדון בדין ערכי אדם. והוא מי שיאמר "ערכי עלי" או "ערך פלוני עלי", אם היה זכר יפרע כך וכך, ואם היא נקבה תפרע כך וכך, לפי השנים כמו שבא בכתוב ולפי ענין המעריך. והוא אמרו "בערכך נפשות(ויקרא כז, ב).

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת ערכין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase114