ספר המצוות עשה קטו


מצות עשה קטו - שייתן המעריך בהמה כפי שיעריכנה הכוהן


היא שצונו בדין ערכי בהמה. והוא אמרו "והעמיד הבהמה לפני ה' והעריך אותה הכהן".

וכבר התבארו משפטי זו המצוה במסכת ערכין.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase115