ספר המצוות עשה קטו


מצות עשה קטו - שייתן המעריך בהמה כפי שיעריכנה הכוהן

היא שצונו בדין ערכי בהמה. והוא אמרו "והעמיד הבהמה לפני ה' והעריך אותה הכהן".

וכבר התבארו משפטי זו המצוה במסכת ערכין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase115