ספר המצוות עשה צו


מצות עשה צו - לפסוק טומאת נבלה

היא שצונו להיות כל איש נוגע בנבלה טמא. ומצוה זו תכלול טומאת נבלה וכל דיניה.

ואני אזכור עתה הקדמה ראוי שנזכור אותה בכל עת שנזכור ממיני הטומאות. והוא שזו שנמנה מכל מין מצות עשה, אין ענינו שנהיה חייבין להטמא בטומאה ההיא ולא גם כן שנהיה אנחנו מוזהרין מהטמא בה ותהיה מצות לא תעשה. אמנם התורה אמרה כי מי שנגע בזה המין יטמא או זה הדבר מטמא על תואר כך למי שנגע בו והוא מצות עשה, כלומר שזה הדין שנצטוינו בו הוא מצות עשה. והוא אמרו מי שנגע בכך על תאר כך נטמא, ומי שהיה על תאר כך לא נטמא. והדבר בעצמו רשות, אם ירצה יטמא, ואם לאו לא יטמא.

ולשון ספרא ובנבלתם לא תגעו. יכול אם נגע אדם בנבלה ילקה, תלמוד לומר ולאלה תטמאו. יכול אם ראה אדם נבלה ילך ויטמא לה, תלמוד לומר ובנבלתם לא תגעו. כיצד הוי אומר זה רשות. והמצוה הזאת שנאמר לנו בדין זה שמי שנגע לזה יטמא ויהיה טמא ויתחייב לו מה שיתחייבו הטמאים, לצאת חוץ למחנה שכינה ושלא יאכל קדש ושלא יגע בו וזולת זה. וזהו הצווי, כלומר היותו טמא בזה המין כשנגע בו כאשר הוא אצלנו בענין כך. וזכור זה הענין בכל מין ממיני הטומאה.

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase96