ספר המצוות עשה עח


מצות עשה עח - להקדיש מעשר בהמה טהורה בכל שנה

היא שצונו להוציא עישור מה שיוולד לנו בכל שנה ושנה מהבהמה, ונקריב חלבה ודמה ונאכל השאר בירושלים. והוא אמרו וכל מעשר בקר וצאן, וזהו מעשר בהמה.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק בתרא מבכורות. ושם התבאר שזאת המצוה נוהגת בחוצה לארץ גם כן ושלא בפני הבית, וזהו דין תורה. אבל גזרו רבנן שמא יאכלוהו בלא מום מפני שאין אצלנו מקדש ואמרו אינו נוהג אלא בפני הבית. וכשהיה המקדש בנוי, נוהג בין בארץ בין בחוצה לארץ.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase78