ספר המצוות עשה מ


מצות עשה מ - שיקריב הכהן הגדול מנחה בכל יום

היא שצונו שיקריב כהן גדול בכל יום תמיד מנחה בבוקר ומנחה בערב, והיא נקראת חביתי כהן גדול ותקרא גם כן מנחת כהן משיח. והוא אמרו יתעלה "זה קרבן אהרן ובניו".

וכבר התבארו משפטי מצוה זו ומתי תקרב במנחות וביומא ותמיד.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase40