ספר המצוות עשה כח


מצות עשה כח - להקטיר קטורת

היא שצוה הכהנים להקטיר קטורת בכל יום פעמיים על מזבח הזהב. והוא אמרו יתברך והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהיטיבו את הנרות.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו ומעשה הקטורת בכל יום, בתחילת כריתות ובמקומות ממסכת תמיד.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase28