ספר המצוות עשה כט


מצות עשה כט - להדליק אש על המזבח

היא שצונו להבעיר אש על המזבח בכל יום תמיד, והוא אמרו יתעלה "אש תמיד תוקד על המזבח".

וזה לא יתכן אלא במה שציווה בהתמדת שום האש על העצים בבוקר ובין הערביים, כמו שנתבאר בשני של יומא ובמסכת תמיד. ובביאור אמרו: אף על פי שהאש יורדת מן השמים, מצוה להביא מן ההדיוט.

וכבר התבארו דיני מצוה זו ביומא ותמיד, רוצה לומר מצוות מערכת האש אשר יעשו בכל יום במזבח.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase29