ספר המצוות עשה כד


מצות עשה כד - שירחצו כהנים ידיהם ורגליהם בגשתם לעבודה

היא שצוה הכהנים לרחוץ ידיהם ורגליהם כל זמן שיצטרכו להיכנס בהיכל ולעבוד עבודה. וזו היא קידוש ידיים ורגליים. והוא אמרו יתעלה "ורחצו אהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם בבאם אל אהל מועד".

ומצות עשה זו, יתחייב העובר עליה מיתה בידי שמים, רוצה לומר שכהן ששימש במקדש בלא קידוש ידים ורגלים חייב מיתה בידי שמים. והוא אמרו יתברך שמו "ירחצו מים ולא ימותו".

וכבר נתבארו משפטי מצוה זו בשלמות בשני מזבחים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase24