ספר המצוות עשה יא


מצות עשה יא - ללמוד תורה וללמדה

היא שצונו ללמוד תורה וללמדה וזהו הנקרא תלמוד תורה. והוא אמרו "ושננתם לבניך". וכתוב בספרי "לבניך" אלו התלמידים, שהתלמידים קרויים בנים, שנאמר "ויצאו בני הנביאים" (מלכים ב' ב, ג). ושם נאמר "ושננתם", שיהיו מחודדים בתוך פיך. כשאדם שואלך דבר, לא תהא מגמגם לו אלא אמור לו מיד. וכבר נכפל זה הצווי פעמים רבות, ולמדתם ועשיתם למען ילמדון. וכבר נתפזר הצווי והזרוז על מצוה זו במקומות רבים מן התלמוד.

והנשים אין חייבות בה. מאמרו "ולמדתם אותם את בניכם" (דברים יא, יט), אמרו "בניכם" ולא בנותיכם, כמו שהתבאר בגמרא (קידושין ל.).

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase11