ספר המצוות עשה י


מצות עשה י - לקרוא קריאת שמע פעמים בכל יום

היא שצונו לקרוא קריאת שמע ערבית ושחרית. והוא אמרו "ודברת בם". וכבר נתבארו משפטי מצוה זו במסכת ברכות (דף כא.) ושם נתבאר דקריאת שמע דאורייתא.

וכתוב בתוספתא: כשם שנתנה תורה קבע לקריאת שמע, כך נתנו חכמים זמן לתפלה. רוצה לומר שזמני התפלה אינם מן התורה, אמנם חיוב התפלה עצמה מן התורה כמו שבארנו, וחכמים ז"ל סדרו להם זמנים. וזהו ענין אמרם (ברכות כו:) תפלות כנגד תמידים תקנו, רוצה לומר שתקנו זמניהם כפי זמני הקרבן.

ומצוה זו אין הנשים חייבות בה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase10