ספר המצוות עשה טז


מצות עשה טז - להקהיל את העם לקריאת התורה במוצאי השמיטה

היא שצונו להקהיל את העם ביום השני של סוכות במוצאי שמיטה ולקרוא קצת פרשיות ממשנה תורה באזניהם. והוא אמרו הקהל את העם האנשים וגו'. וזו היא מצות הקהל.

ואמרו בקידושין (דף ל"ד) כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות. והקשו והרי הקהל דמצות עשה שהזמן גרמא ונשים חייבות. ובארו בסוף המאמר אין למדין מן הכללות.

וכבר נתבארו משפטי מצוה זו, וכל מי יקרא, ואיך יקרא, ואי זה דבר יקרא, בפרק ז' מסוטה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase16