ספר המצוות עשה טו


מצות עשה טו - לקבוע מזוזה בפתחים

היא שצונו לעשות מזוזה, והוא אמרו יתעלה "וכתבתם על מזוזות ביתך(דברים ו, ט). והנה נכפל הציווי הזה. וכבר התבארו דיני מצוה זו בפ"ג ממנחות ("הקומץ רבה").

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase15