ספר המצוות עשה ו


מצות עשה ו - לדבוק בה'

היא שצונו להתחבר עם החכמים ולהתיחד עמהם ולהתמיד בישיבתם, בכל אופן מאופני העבודה והחברה, במאכל ובמשתה והעסק, כדי שיגיע לנו להדמות במעשיהם ולהאמין האמתיות מדבריהם. והוא אמרו יתעלה "ובו תדבק(דברים י, כ). וכבר נכפל זה הצווי גם כן "ולדבקה בו(דברים יא, כב).

ובא בספרי "ולדבקה בו – הדבק בחכמים ותלמידיהם". וכן הביאו ראיה על זה חיוב האדם לישא בת תלמיד חכם ולהאכיל תלמידי חכמים ולתת להם עסק מאמרו "ובו תדבק". ואמרו "וכי אפשר לו לאדם לידבק בשכינה? והא כתיב: "כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא(דברים ד, כד) אלא כל המשיא בתו לתלמיד חכם, והנושא בת תלמיד חכם, והמהנה תלמיד חכם מנכסיו – מעלה עליו הכתוב כאלו נדבק בשכינה" (ספרי על דברים יא כב).

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase6