ספר המצוות עשה ה


מצות עשה ה - לעבוד ה' יתברך בתפילה בכל יום

הוא שצונו לעבדו. וכבר נכפל זה הצווי פעמים, באמרו "ועבדתם את ה' אלהיכם(שמות כג, כה) ואמר "ואותו תעבודו(דברים יג, ה).

ואף על פי שזה הצווי הוא גם כן מהצוויים הכוללים, כמו שביארנו בשורש ד', הנה יש בו יחוד אחר שהוא צווי לתפלה. ולשון ספרי (דברים יא, יג): "ולעבדו זו תפלה". ואמרו גם כן "ולעבדו זו תלמוד". ובמשנתו של רבי אליעזר[1], בנו של רבי יוסי הגלילי, אמרו: "מנין לעיקר תפלה מצוה? מהכא, "את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד" (דברים ו יג)". ואמרו (מכילתא דברים, פ' ראה): "עבדוהו בתורתו ועבדוהו במקדשו". רוצה לומר, הכוון אליו להתפלל שם, כמו שבאר שלמה עליו השלום (מלכים, פרק ח').

  1. ^ משנת רבי אליעזר, פרשה י"ב, עמוד רכ"ח

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase5