ספר המצוות לאו רפו


מצות לאו רפו - לא לקבל את עדותו של רשע

הזהיר הדיין שלא לקבל עדות בעל עבירה, ומעשות דבר על פי עדותו, והוא אמרו "אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס(שמות כג, א). ובא הפירוש "אל תשת" חמס עד, להוציא החמסנים והגזלנים שהם פסולים לעדות, שנאמר לא "יקום עד חמס באיש(דברים יט, טז). והתבארו משפטי מצוה זו בפ"ג מסנהדרין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo286