פתיחת התפריט הראשי


מצות לאו רפה - לא להעיד עדות שקר

הזהיר מהעיד עדות שקר. והוא אמרו "לא תענה ברעך עד שקר(שמות כ, יב) ונכפל זה במקום אחר ובלשון אחר והוא "עד שוא(דברים ה, טז).

והעובר על לאו זה, כבר גזרה עליו התורה ואמרה "ועשיתם לו כאשר זמם(דברים יט, יט). ולשון מכילתא: "לא תענה ברעך" – אזהרה לעדים זוממין. ובזה הלאו גם כן מלקות, כמו שהתבאר בריש מכות (דף ב:).

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo285