ספר המצוות לאו קצב


מצות לאו קצב - לא לאכול פירות העץ בזמן ערלתם

הזהירנו מאכול ערלה, והוא אמרו יתעלה "יהיו לכם ערלים לא יאכל(ויקרא יט, כג). ומי שאכל ממנו כזית – לוקה.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת ערלה. ואיסור אכילת ערלה בחוץ לארץ – הלכה למשה מסיני. אמנם לשון התורה בארץ ישראל לבד.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo192