ספר המצוות לאו קמא


מצות לאו קמא - לא לאכול מעשר שני של דגן חוץ לירושלים

שהזהירנו מאכול מעשר שגי של דגן חוץ לירושלים. והוא אמרו יתעלה "לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך".

ומי שאכל מעשר שני בלא פדיון לוקה אבל בתנאי שהתבאר במכות (דף יט:) והוא שאכלהו בחוץ אחר שראה פני הבית כלומר שהגיע לפנים מחומת ירושלים, והוא אמרו שם מאימתי חייבין משיראה פני הבית.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo141