ספר המצוות לאו צג


מצות לאו צג - לא לזרוק דם בעל מום על המזבח

שהזהירנו מזרוק דם בעלי מומין לגבי המזבח. והוא אמרו יתברך "לא תקריבו אלה לה'(ויקרא כב, כב). ובאה הקבלה שזה הלאו יהיה מקבלת הדם, שהרי אמרו בספרי לא תקריבו לה' משום בל תקבל את הדם.

ובגמרא תמורה (דף ז') אמר לת"ק האי לא תקריבו ל"ל מבעי ליה לזריקת דמים והא נפקא ליה מעל המזבח ר"ל מאמרו ואשה לא תתנו יורה שכל מה שינתן על גבי המזבח לא יהיה בו מום והשיב אורחיה דקרא הכי משתעי, כלומר שזה הלאו שהוא ואשה לא תתנו מהם בא בהקטר אימורין ולא תקח ראיה דאמר המזבח כי לא יסודר הדבור אלא בו איך היה אומר ואשה לא תתנו מהם לבד זה לא ישלם בו דבור.

הנה כבר התבאר שכל מה שקדם שאמר לא תקריבו לה' אזהרה מזריקת הדם.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo93