ספר המצוות לאו נו


מצות לאו נו - לא לדרוש שלומם וטובתם של עמון ומואב

שהזהירנו מהשלים עם עמון ומואב לעולם. וזה שהאל יתעלה כבר צונו כשנבוא להלחם אל עיר, שנשאל השלום קודם המלחמה ושנבקש מהם שישלימו עמנו, ואם מסרו העיר בידינו אסור להלחם עמהם ולהרגם, כמו שבארנו במצוה ק"צ ממצות עשה. חוץ מעמון ומואב שלא נתנהג עמהם המנהג הזה, אבל הזהירנו האל יתעלה מקרוא להם לשלום ולבקש להם לשלום.

וזהו אמרו יתעלה לא תדרוש שלומם וטובתם. ולשון ספרי מכלל שנאמר כי תקרב אל עיר לצור עליה, יכול אף כאן. תלמוד לומר לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo56