ספר המצוות לאו נז


מצות לאו נז - לא להשחית אילני מאכל

שהזהירנו מהשחית האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשיה ולהכאיב לבם. הוא אמרו יתעלה לא תשחית את עצה.

וכן כל הפסד נכנס תחת לאו זה, כגון מי שישרוף בגד לריק או ישבור כלי – גם כן עובר משום לא תשחית ולוקה. ואמר אזהרתה מהכא כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות.

וכבר נתבארו משפטי מצוה זו בבבא קמא ובבא בתרא.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo57