ספר המצוות לאו נב


מצות לאו נב - לא להתחתן בעובד אלילים


הזהירנו מהתחתן בכופרים, והוא אמרו יתעלה "לא תתחתן בם(דברים ז, ג). וביאר החתנות מהו: "בתך לא תתן לבנו". ובביאור אמרו: דרך חתנות אסרה תורה.

והעובר על לאו זה יש בעונשו הפרש וזה שהבועל ארמית, כשבא עליה בפרהסיא – כל מי שיהרגהו והוא דבק בעבירה, הנה קיים העונש כמו שעשה פנחס לזמרי. ואמרו (סנהדרין פא:) הבועל ארמית – קנאין פוגעין בו, אבל בתנאים שאמרנו והוא שיבוא עליה בפרהסיא ובשעת מעשה וכמעשה שהיה.

ואם לא עשה זה בפרהסיא או שפירש ולא פגעו בו קנאין – הנה הוא מחוייב כרת, אבל לא התבאר זה הכרת בתורה. אמרו: לא פגעו בו קנאים, מהו? והתבאר שהוא בכרת מאמרו "כי חלל יהודה קדש ה' אשר אהב ובעל בת אל נכר יכרת ה' לאיש אשר יעשנה ער ועונה(מלאכי ב, יא) מכלל שהוא בכרת. וכשהתאמת על אדם שהוא בעל ארמית בעדים והתראה, לוקה מדאורייתא, ודע זה.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/lo52