ספר המצוות לאו נג


מצות לאו נג - שלא יישא גבר עמוני או מואבי מבנות ישראל

שהזהירנו מהתחתן בזכרי עמון ומואב לבד אפילו אחר הכנסם בדת.

והוא אמרו יתעלה לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה'.

והעובר על לאו זה לוקה. כלומר שגר עמוני ומואבי, כשבא על ישראלית בנשואין – לוקין שניהם מן התורה.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו ביבמות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo53