ספר המצוות לאו מט


מצות לאו מט - לא להחיות נשמה משבעה עממין


הזהירנו שלא להחיות איש משבעה עממין כדי שלא יתייחדו בם בני אדם ויסיתום לעבודה זרה, והוא אמרו "לא תחיה כל נשמה(דברים כ, טז).

והריגתם מצוות עשה כמו שביארנו במצוה קפ"ז. ומי שעבר ולא הרג מהם והיה אפשר לו להרגו – עבר על מצוות לא תעשה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo49