ספר המצוות לאו נ


מצות לאו נ - לא לחון ולרחם על עובד אלילים

הזהירנו מחמול כלל על עובדי עבודה זרה ומלייפות דבר מכל מה שמיוחד להם, והוא אמרו "לא תחנם(דברים ז, ב).

ובאה הקבלה: לא תתן להם חן. עד שהאיש העובד עבודה זרה, יפה הצורה – אסור לנו לומר "זה יפה תואר", כמו שהתבאר בגמרא דילן (עבודה זרה כ.). ובגמרא ירושלמי (פ"א ה"ט) אמר: לא תתן להם חן – בלא תעשה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo50