ספר המצוות לאו ל


מצות לאו ל - לא ללכת בחוקות הגויים


הזהירנו מללכת בדרכי הגויים ומהתנהג במנהגותיהם ואפילו במלבושיהם ובקיבוציהם במושבם, והוא אמרו יתעלה "לא תלכו בחקות הגוים(ויקרא כ, כג).

ובא הפירוש: לא אמרתי אלא החקוקים להם מאבותיהם. ולשון ספרי: "ובחקותיהם לא תלכו(ויקרא יח, ג) בנימוסות שלהם ובדברים החקוקים להם כגון טרטריאות וקרקסיאות, ואלו הם מינים ממושבם שהיו מתקבצין בהם לעבודת הצלמים. רבי מאיר אומר אלו דרכן של אמורים שמנו חכמים, רבי יהודה אומר שלא תנהיר שלא תגדל ציצית ושלא תספר קומי. ומי שעשה דבר מאלה חייב מלקות.

ונכפלה האזהרה מזה הענין במקום אחר, והוא אמרו "השמר לך פן תנקש אחריהם(דברים יב, ל) שמא תדמה להם ותעשה כמעשיהם והיה לך למוקש. שלא תאמר הואיל והוא יוצא בתלוסין אף אני אצא בתלוסין, והוא מין ממיני זיון הפרשים, וכבר ידעת לשון הנביא על כל הלובשים מלבוש נכרי (צפניה א, ח). וזה כולו להתרחק מהם ולגנות כל חוקותיהם ואפילו במלבוש.

והתבארו משפטי מצוה זו בששי משבת.

תרגום נוסףעריכה

האזהרה שהזהרנו מללכת אחרי הכופרים ומלהתנהג כמנהגם, ואפילו

-במלבושם

-וכינוסיהם

-במסיבותיהם.

והוא אמרו: "ולא תלכו בחקת הגוי אשר אני משלח מפניכם" (ויקרא כ, כג).וכבר נכפל לאו זה באמרו: "ובחקתיהם לא תלכו" (שם יח, ג). ובא הפירוש: לא אמרתי אלא בחקיים החקוקיים להם ולאבותיהם.

ולשון ספרא: "ובחקותיהם לא תלכו - שלא תהלכו

- בנימוסות שלהם,

- בדברים החקוקיים להם, כגון תרטיות וקרקסיות והאסתטריות; אלה הן מיני מסיבות שהיו מתכנסים בהם לעבודת האלילים;

ר' מאיר אומר: אלו דרכי האמורי שמנו חכמים; ר' יהודה בן בתירא אומר: שלא תנחור ולא תגדל ציצית ושלא תספר קומי.

והעושה דבר מכל אלו - חייב מלקות. ונכפל הלאו בעניין זה בלשון אחר, והוא אמרו: "השמר לך פן תנקש אחריהם" (דברים יב, ל). ולשון ספרי: "השמר" בלא תעשה, "פן" בלא תעשה, "תנקש אחריהם" שמא תדמה להם ותעשה כמעשיהם ויהיו לך למוקש: שלא תאמר: הואיל והם יוצאין בארגמן אני אצא בארגמן; הואיל והם יוצאין בתלוסין, אף אני אצא בתלוסין. וזה מין ממיני תכשיטי הצבא. וידוע לך לשון ספרי הנבואה: "ועל כל הלבשים מלבוש נכרי" (צפניה א, ח).

כל זה לשם הרחקה מהם וגינוי לכל מנהגיהם - אפילו במלבוש. וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ו' משבת וגם בתוספתא שבת.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo30