ספר המצוות לאו כט


מצות לאו כט - לא לגור (לחשוש) מהריגת נביא השקר

שהזהירנו שלא לירא מנביא השקר או להתרשל מלהרגו אחר שהתנבא בשם ה', אבל לא נפחד בזה מעוון כלל ובלבד שיתאמת לנו שקרותו. והוא אמרו יתעלה לא תגור ממנו.

אל תמנע עצמך מללמד עליו חובה, כך מבואר בספרי.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפתיחת חיבורנו לפירוש המשנה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo29