ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/תע


מצוה תע - לבדוק בסימני העוף

לבדוק בסימני העוף, ועל זה נאמר "כל צפור טהורה תאכלו(דברים יד, יא). וכן אמרו בספרי כל צפור טהורה תאכלו זו מצות עשה.

כל ענין מצוה זו, שרשה ודיניה ובאיזה מקום נוהגת ובאיזה זמן, הכל כתבתי בראש סדר ויהי ביום השמיני (מצוה קנג) בענין בדיקת סימני בהמה וחיה ודגים וחגבים, שדין כולם שווה. וגם שם כתבתי שהרמב"ן זכרונו לברכה יחלוק עם הרמב"ם זכרונו לברכה בחשבו הבדיקה בבהמה ובשאר המינין מצות עשה (פ"ב מהל' מאכלות אסורות ה"ד), והוא סובר שלא בא אלא לתן עשה ולא תעשה לאכל מן הטמא.

ושם באותו סדר כתבתי (מצוה קנז) בסימני העוף קצת ממה ששמעתי בהן מרבותי, ישמרם אל, וקחנו משם.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/470