ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/תיג


מצוה תיג - לא לקחת כופר ממחוייב גלות לפטרו מן הגלות

שלא ניקח כופר מהמחויב גלות מחמת שהרג שוגג, לפוטרו מן הגלות, שנאמר "ולא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ(במדבר לה, לב). ולפי משמעות זה לפי הדומה יהיה לנוס פעול, כלומר לא תקחו כופר על מי שהוא נוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ מגורי אבותיו.

שורש איסור הכופר בהורג שוגג וכל עניינו כענין הורג מזיד, אין צורך להאריך בו הדיבור.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/413