ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/כג


מצוה כג - לערוף פטר חמור אם לא רצה לפדותו

לערוף פטר חמור אם לא רצה לפדותו, שנאמר "ואם לא תפדה וערפתו" (שמות יג, יג).

ענינה שהורג ולד החמור אם לא רצה לפדותו. וגזר השם שלא יהנה בו מכיון שלא פדהו ואפילו הנבלה אסורה לו בהנאה.

משרשי מצוה זו מה שכתוב בפדיה.

דיני המצוה, מה שאמרו (בכורות יג.) דמצות פדיה קודמת לעריפה, ושאסור בהנאה אם מת קדם פדיון ויקבר, וכי מצוה להרגו בקופיץ ולא בדבר אחר, ויתר פרטיה מבוארים גם כן בבכורות.

ונוהגת בכל כמו הפדיה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/023