ספרי על דברים יב יח

כי אם לפני ה' א-להיך, זו שילה.

תאכלנו במקום אשר יבחר ה', זו ירושלים.

אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך, חביב חביב קודם.

והלוי אשר בשעריך – כל מקום שאתה (סומך) [מוצא] לוי (הזה, לומר) תן לו מחלקו. אין לו חלק - תן לו מעשר עני, אין מעשר עני - תן לו שלמים.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יב יח - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-12-18