ספרי על במדבר לה כט

והיו לכם לחקת משפט - שינהוג הדבר לדורות:

בכל מושבותיכם - בארץ ובח"ל: