ספרי על במדבר כט לט

אלה תעשו לה' במועדיכם - אלו נדרים ונדבות שנודר ברגל, שיביאם ברגל. אתה אומר אלו נדרים ונדבות... שנדורו קודם הרגל? הא מה ת"ל אלה תעשה לה' במועדיכם אלו נדרים ונדבות שנדר ברגל, שמביאם ברגל:

לבד מנדריכם. אלו קיני זבים וזבות, שנתנה תורה רשות שיביאם ברגל: