ספרי על במדבר כט לו

והקרבתם עולה - הרי שמצא פרים ולא מצא אילים, אילים ולא מצא כבשים - שומע אני שלא יקריב עד שימצא את כולם? ת"ל שבעת ימים תקריבו אשה לה', אפילו אחד מהן. או אפילו כולם מצוים? ת"ל פר אחד ואיל אחד: