ספרי על במדבר יח לב

<< ספרי על במדבר • פרק יח
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


ולא תשאו עליו חטא. מנין אתה אומר, שאם הפרשת אותו שלא מן המחובר - שאתם בנשיאות עון? תלמוד לומר "ולא תשאו עליו חטא". אין לי אלא בן לוי, ישראל שנטל רשות מלוי מנין? ת"ל "ולא תשאו עליו חטא":

בהרימכם את חלבו. למה נאמר? לפי שהוא אומר והרמותם ממנו תרומת ה' מעשר מן המעשר, אין לי אלא תרומה טהורה. תרומה טמאה מנין? ת"ל בהרימכם את חלבו ממנו. הרי זו אזהרה לכהנים וללוים, דברי ר' יונתן.

ר' יאשיה אומר: ואת קדשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו: