ספרי על במדבר יא ג

<< ספרי על במדבר • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יב • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • לה • 


ויקרא שם המקום ההוא תבערה. אין תבערה, אלא כאדם שהוא אומר "תבער אש פלוני במקום" כך אמר להם משה לישראל: עשיתם תשובה - ותשקע האש; ואם לאו - עדין היא במקומה:

כי בערה בם אש ה'. על מה שאירע נקרא, ולא כך היה שמו מקודם.

כיוצא בו שמות יז ויקרא שם המקום ההוא מסה ומריבה, ולא כך היה שמו מקודם? - ת"ל על ריב בני ישראל, על מה שאירע נקרא שמו.

כיוצא בו במדבר יא ויקרא שם המקום ההוא קברות התאוה. יכול כך היה שמו מקודם? ת"ל כי שם קברו את העם המתאוים, על מה שאירע נקרא.