ספרא על ויקרא כ יד

<< ספרא על ויקרא • פרק כ >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


[יב] "ואיש" - להוציא את הקטן.

"אשר יקח את אשה ואת אמה" - בכולן הוא אומר שכיבה, וכאן הוא אומר לקיחה, ללמדך, שלעולם אינו חייב אלא דרך ליקוחין. מכאן אמרו: נושאין על האנוסה ועל המפותה, והאונס והמפתה על הנשואה חייב.

[יג] "אשה ואמה" - אין לי אלא אשה ואמה, בתה בת בנה ובת בתה מניין?

הרי אתה דן: אומר כאן "זימה" ונאמר להלן (ויקרא יח יז): "זימה", מה זימה האמורה להלן בתה ובת בתה ובת בנה, אך זימה שנאמר כאן בתה ובת בתה ובת בנה.

[יד] מניין לעשות זכרים כנקבות? הרי אתה דן: נאמר כאן "זימה" ונאמר להלן "זימה". מה זימה האמורה להלן עשה את הזכרים כנקבות, אף זימה האמורה כאן עשה את הזכרים כנקבות.

ומניין לעשות למטה כלמעלה? הרי אתה דן: נאמר כאן "זימה" ונאמר להלן "זימה", מה זימה שנאמר להלן עשה למטה כלמעלה, אף זימה שנאמר כאן עשה למטה כלמעלה.

[טו] "באש ישרפו אותו ואתהן" - את אחת מהן, דברי רבי ישמעאל.

רבי עקיבא אומר: "אתהן" - עד שיהיו שתיהן, שאם היה נשוי אישה ובא על בתה חייב, בתה ובא על אמה חייב.

"באש ישרפו אותו ואתהן" - עונש שמענו, אזהרה לא שמענו?! תלמוד לומר (ויקרא יח יז): "ערות אשה ובתה" - לא תעשה.


ראו גם פירוש מלבי"ם.