ספרא על ויקרא י יד
[ט]

  • "חזה" -- זו חזה
  • "התנופה" -- זו תנופת הסל
  • "שוק" -- זה שוק
  • "התרומה" -- זו תרומת תודה
  • "תאכלו במקום טהור" -- אמר רבי נחמיה וכי הראשונים אינם במקום טהור?! אלא זו טהרה שאינה ממין טומאה לטהר מטומאת מצורע לומר שיהיו נאכלים בתוך ירושלים.


[י] "אתה ובניך ובנותיך" -- אתה ובניך בחלק ובנותיך במתנות.

  • או יכול אתה ובניך ובנותיך בחלק?
  • כשהוא אומר "כי חקך וחק בניך הוא" - אין חק לבנות,
  • הא מה אני מקיים "אתה ובניך ובנותיך"?  אתה ובניך בחלק ובנותיך במתנות.


[יא] "נתנו מזבחי שלמי בני ישראל"-- לרבות זבחי שלמי צבור שהיו שם באותו יום שנאמר "ושור ואיל לשלמים לזבח לפני השם".