ספורנו/דברים/ט

<< · ספורנו · דברים · ט · >>

ד עריכה

"אל תאמר בלבבך בהדוף" כשתראה שתנצחם שלא כמנהג העולם ותכיר שהוא פעל אלהי. אל תטעה לומר "בצדקתי הביאני לרשת" וכדי שאירש הארץ מהרה בזכותי הדף אותם מהרה: "וברשעת הגוים האלה ה' מורישם מפניך." והנה הסבה שהוא נלחם בהם היא ברשעתם לא כדי שתירש אתה מהרה:


ה עריכה

לא בצדקתך אתה בא לרשתי כי אמנם מה שאתה יורש הארץ אינו בזכותך באופן שאין ראוי שילחם ה' לכם למען תירשו מהרה: כי ברשעת הגוים האלה ה' אלהיך מורישם מפניך. שרצה שתהיה נקמתו בם על ידך שתחרימם בעונם כאמרו ויאמר השמר על הפך וביד אדם אל אפולה: " ולמען הקים" וכדי שבקיום מצותו תזבח לרשת אותה על דרך ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב בני' רבעים ישבו לך על כסא ישראל. וכל זה עשה למען הקים מה שנשבע לאבות:


ו עריכה

"כי עם קשה עורף אתה" שאי אפשר שיהיה צדק ויושר לבב עם קשי העורף כי אמנם קשה העורף הוא ההולך אחרי שרירות לבו ומחשבתו אע"פ שיודיעהו איזה מורה צדק בראיה ברורה שמחשבתו הוא בלתי טובה ומביאה אל ההפסד וזה כי לא יפנה אל המורה כאלו ערפו קשה כגיד ברזל באופן שלא יוכל לפנות אנה ואנה אבל ילך אחרי שרירות לבו כמאז:


ז עריכה

"זכור אל תשכח" ויעיד על היותך עם קשה עורף כי הנה חזרתם להקציף פעם אחר פעם ככלב שב על קיאו אע"פ שבכל פעם ראיתם את מוסר ה' אלהיכם ואת גדלו:


ח עריכה

"ובחורב הקצפתם" ויעיד על רוע מדת קושי העורף כי אמנם כשהקצפתם את ה' בחורב לא היה אומר להשמידכם אלא בשביל שאתם עם קשה עורף כאמרו ית' ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא חרף ממני ואשמידם וזה כי אמנם קושי העורף מסיר את תקות התשובה:


טו עריכה

"וההר בוער באש" ובכן חטאתם בעוד שהמלך במסבו:


כב עריכה

"ובתבערה ובמסה" ואע"פ שראיתם שבהקציפכם את האל ית' נשברו הלוחות והוצרכתי להתפלל בעדכם בצום ארבעים יום חזרתם להקציף בתבערה ובמסה כשבכית' באזניו לנסות: " ובקברות התאוה" בשאלת הבשר: