א עריכה

"ואברהם זקן" ויי ברך. באר הסכות שהכריחו את אברהם לשלוח את עבדו אל ארץ אחרת בעד אשה לבנו ושהוצרך להשביעו עליו שהרי לסבת הזקנה דאג שימו' ולא יראה בחופת בנו והסכים שלא לאחר עוד ומבלי אין בארצו אשה הגונה לבנו הוצרך לשלוח אל ארץ אחרת. ומפני עשרו דאג שמא איזה אדם בלתי הגון ירבה שוחד לעבדו כדי שיבחר בבתו ולא ישתדל להשיג אשה הגונה לבנו. ולכן הוצרך להשביע את עבדו על כל אלה:


ג עריכה

"אלהי השמים ואלהי הארץ" שאם תבגוד יפרע ממך בעולם הזה ובעולם הבא:


ה עריכה

"אשר יצאת משם" שמאסת את המקום והנה אם אשבע לקחת אשה משם לא תחפוץ היא לבא הנה אשעבד את בנך לשאר כסות ועונה ויתחייב ללכת שם ואם לא ילך יבגוד באשת נעוריו:


ז עריכה

"אלהי השמים ישלח מלאכו" יהי רצון שישלח מלאכו ממעון קדשו השמים בהיות שהוא לקחני משם ולו נתכנו עלילות לעשות באופן שלא יצטרך בני ללכת שם: " ואשר דבר לי" ועוד כי דבר לי באמרו כי ביצחק יקרא לך זרע: " ואשד נשבע לי" וכיון שנשבע ולא ינחם יסבב בלי ספק שישא בני אשה הוגנת לו להקים זרע מוכן לקיים בו שבועתו:


ט עריכה

"וישבע לו על הדבר הזה" נשבע עם כל התנאים שאמר לו אברהם:


י עריכה

"ויקח העבד כו' וילך" נטל רשות מאדוניו ללכת אחר שהכין את הגמלים וילך מלפני אדוניו: " וכל טוב אדוניו בידו" ונטל עמו כלי כסף וכלי זהב ובגדים ולא הוצרך בזה ליטול רשות כי הכל היה בידו לעשות בו כרצונו: " ויקם וילך" לדרכו:


יד עריכה

" והיה הנערה אשר אומר אליה" התפלל שיהיה כך לא שסמך על נחש וכן היה ביהונתן בן שאול ומה שאמרו ז"ל כל נחש שאינו כאליעזר עבד אברהם ויהונתן בן שאול אינו נחש. הכונה היא שיאמר המנחש כדבריהם אבל יאמר זה שלא בדרך תפלה אלא דרך נחש שאם יקרה כן יעשה כך וכך: "וגם גמליך אשקה" כי ראוי לשואל שישאל פחות מצרכו שלא להטריח וראוי לנדיב שיוסיף ויעשה לשואל די מחסורו או יותר: " אותה הכחת" יסרת והורית אותה מוסר השכל באופן שתהיה ראויה לעבדך ליצחק:


טו עריכה

"טרם כלה" עדיין לא כלה על דרך והיה טרם יקרא ואני אענה: " אשר ילדה לבתואל בן מלכה" בן הגברת לא בן ראומה הפלגש:


טז עריכה

"טובת מראה" יפת הצבע:


יט עריכה

"ותכל להשקותו ותאמר" המתינה לדבר עד שיכלה לשתות כאמרם ז"ל אין משיחין בסעודה שמא יקדים קנה לושט:


כ עריכה

"ותמהר" כי המהירות בעבודת המשרת יורה על היות הנעבד נחשב אצלו: " ותרץ עוד אל הבאר" אשר לפני המעיין שממנו ישתו הבהמות:


כא עריכה

"משתאה" משתומם על רוב הזריזות לעשות חסד: " מחריש" ולא אמר לה אל תטרחי כל כך כמו שהיה ראוי בחק המוסר. לדעת להכיר מתוך אופן חסידותה וזריזותה: " ההצליח ה' דרכו" אם יהיה ע"צ הטוב והחסד הגמור: " אם לא" ושיהיה כל זה לתקות איזה שכר:


כב עריכה

"כאשר כלו הגמלים לשתות" זה היה זמן מה בהכרח אחר שהשלימה לשאוב וראה שלא היתה מבקשת דבר אבל היו כל מעשיה על צד החסד הגמור: " ושני צמידים על ידיה" ראוים למדת ידיה כמו ועשית על החשן שרשות גבלות. ועשית עליו זר זהב ראוים למדותם:


כג עריכה

"היש בית אביך מקום" מוכן לכניסת אורחים כמנהגם אז: " ללין" שנלין שם את גמלינו:


כה עריכה

"גם תבן גם מספוא" לא מקום לגמלים בלבד אבל יש גם תבן ומספוא לפרנסם: " גם מקום ללון" בעדך ובעד אנשיך:


כט עריכה

"וירץ לבן אל האיש" לראות אורח עשיר שבא לעיר לא להכניסו לביתו:


ל עריכה

ויהי כראות את הנזם והצמידים על ידי אחותו. וחשב שאין ראוי להיות כפוי טובה: " וכשמעו את דברי רבקה" ששאל לה היש בית אביך מקום לנו ללין: " ויבא אל האיש" להכניסו בביתו: " והנה עומד על הגמלים" לתור לצרכיהם בלתי מצפה ללון בבית אביה של רבקה עד בא דבר מעמו:


לא עריכה

"למה תעמוד בחוץ" ששאלת מקום ללין את הגמלים בלבד למה תחפוץ לעמוד בחוץ אתה ואנשיך: " ואנכי פניתי הבית" בעדך ובעד אנשיך: " ומקום לגמלים" ופניתי גם כן מקום בעד הגמלים:


לה עריכה

"ברך את אדוני מאד" ואין ספק כי רבים בארצנו היו חפצים להשיא את בתם לבנו:


לו עריכה

"אחרי זקנתה" לפיכך היה חביב משעה שנולד:


לז עריכה

וישביעני אדוני. ובהיות שאדוני מאס באנשי ארצו ובחר בכם באתי אליכם לא להעדר נשים בא רצנו:


מד עריכה

"היא האשה אשר הוכיח" כאמרם ז"ל בת קול מכרזת ואומר בת פלוני לפלוני:


מה עריכה

"אני טרם אכלה לדבר" וזאת הוראה כי נכון הדבר מעם האלהים:


מט עריכה

"אם ישכם עושים חסד" שכדי להפיק רצון אדוני תבטלו רצונכם ותסכימו לשלוח את בתכם בארץ מרחק ולא תחושו לקנות בה קרובים בארצכם: "ואמת. "שתרצו תועלת וכבוד בתכם כראוי לכם וזה בהכניס אותה בבית אברהם:


נ עריכה

"לא נוכל לדבר אליך רע" לבטל גזרתו: " או טוב" לקיים אותה כאלו היתה צריכה לקיום שלנו:


נא עריכה

"קח ולך" גם בלתי רשותנו: " כאשר דבר ה'" שגזר בת פלוני לפלוני שהרי נתן אות על רצונו בזה:


נה עריכה

"ימים או עשור" שתתישב דעתה בהדרגה ללכת אל ארץ אחרת ולא יהיה זה לה פתאום כי השתנות הפתאומי לא יסבלהו הטבע:


נז עריכה

"ונשאלה את פיה" אם יסבול דעתה ללכת עתה עמך:


ס עריכה

"את היי" היי נוחה לבעלך בדרכי טובך באופן שאת בלבד ולא אשה אחרת תהיי "לאלפי רבבה ויירש זרעך" כמו שנשבע האל ית' לזרעו של אברהם:


סא עריכה

"ויקח העבד את רבקה" מיד שלוחי האב שמסרו לשלוחי הבעל ובהיותה אז נשואה לגמרי היתה גברת והיה האיש אז עבד לה:


סב עריכה

"בא מבא באר לחי ראי" להתפלל במקום שבו נשמעה תפלת שפחתו וקודם שהתפלל כבר נשלם ענינו בחרן וקרבה אשתו לבא על דרך טרם יקראו ואני אענה: " והוא יושב בארץ הנגב" אמנם ויצחק היה יושב בדרומו של באר לחי ראי ולא הלך שם אז לקבוע דירתו:


סג עריכה

"ויצא יצחק לשוח" נטה מן הדרך על דעת לשפוך שיחו לפני ה' בשדה שלא יפסיקוהו עוברי דרכים אף על פי שכבר התפלל בבאר לחי ראי וקודם שהתפלל נענה על דרך מן היום אשר נתת אל לבך להתענות נשמעו דבריך: " והנה גמלים באים" ובצאתו לשוח היה דרכו לקראתם כאמרו ההולך בשדה לקראתנו וזה כי בשובו מבאר לחי ראי לכיתו היה דרכו מן הצפון לדרום והכאים מחרן לבית אברהם היה דרכם מן המזרח למערב לפיכך בנטותו מדרכו שהוא מן הצפון אל הדרום והלך לצד מזרח אל דרך הגמלים הבאים מארץ בני קדם חשבה רבקה שהיה הולך לקראתה:


סד עריכה

"ותפול מעל הגמל" הכניעה ראשה בהיותה על הגמל לכבוד יצחק כמו ויפול מעל המרכבה לקראתו דנעמן:


סה עריכה

"ותתכס" כי יראה מהביט על דרך ויסתר משה פניו:


סז עריכה

"וינחם יצחק אחרי אמו" כי עד הנה לא קבל עליה תנחומין לחשיבותה: