ספורנו/בראשית/כב

א עריכה

נסה את אברהם כיון שיהיה בפעל אוהב וירא כמו שהיה בכח ובזה ידמה יותר לבוראו שהוא טוב לעולם בפועל כי אמנם הכונה במציא' האדם היתה שידמה לבוראו כפי האפשר כאשר העיד באמרו נעשה אדם בצלמנו כדמותנו:


ג עריכה

"וילך אל המקום" אל ארץ המוריה:


ד עריכה

"וירא את המקום" מקום הזבח בהר המוריה: " מרחוק" ושלטה בו עינו לראות מקום מרחוק ברצון האל ית' כענין ויראהו ה' את כל הארץ והבין שבאותו המקום יהיה מקום הזבח:


ה עריכה

"שבו לכם פה" כדי שלא ימחו בו ושלא יטרידוהו בעשותו הזבח:


יב עריכה

"עתה ידעתי" ידעתי אני המלאך שבדין יגדילך האל על מלאכיו כאמר' ז"ל גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת: " ממני" שאתה ירא אלהים יותר ממני שאני מלאך וראוי למעלה יותר ממני כאמרם ז"ל גדולים צדיקים וכו'. שאתה בפעל ירא אלהים כמו שהיה האל יודע קודם לכן שהיית ירא אלהים בכח ותפול ידיעתו הפועלת על הנמצא בפעל:


יג עריכה

"והנה איל אחר נאחז בסבך" ובזה הבין שנזדמן לו האיל ברצון האל ושלא היה כו שום חשש של גזל כיון שראה שלא היה שם איל קודם לכן ואחר זה תכף ראה זה האיל נאחז בסבך: " תחת בנו" תמורת מה שהיה בלבו לזבוח את כנו על דרך ודובר אמת בלבבו:


יד עריכה

" אשר יאמר היום" המקום שהיו ישראל אומרים ביום נתינת התורה שבהר ה' יראה כאשר יגלה אותו האל יתעלה באמרו והיה המקום אשר יבחר וזה היה בימי דוד אותו המקום קרא אותו אברהם ה' יראה:


טז עריכה

" נאם ה' כי יען אשר עשית" אומר אני ה' כי יען אשר עשית זה:


יז עריכה

" כי ברך אברכך" בי נשבעתי שאברך אותך:


יח עריכה

"והתברכו בזרעך כל גויי הארץ" כשיקראו כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד כלם יתברכו בזרעך וישתדלו להדמות להם: " עקב אשר שמעת בקולי" ששכר מצוה מצוה שתזכה בזה שיהיה נביאי בניך לנס עמים מורים לגוים עבודת האל ית' ולך תהיה צדקה:


כ עריכה

"הנה ילדה מלכה" הנה כבר ידעת שמלכה ילדה בנים: " גם היא" מלבד הפילגש:


כג עריכה

"ובתואל ילד את רבקה" והגיד המגיד שבתואל שהיה מבני הגבירה ילד את רבקה והיתה הבשורה שימצא בבית אביו אשה לבנו ולא יצטרך לידבק בכנען:


כד עריכה

"ופילגשו ותלד גם היא" והגיד המגיד שגם פילגשו ילדה את מעכה שהיתה כמו כן ראויה לבנו אם לא יבחר ברבקה ולא יצטרך לזרע כנען: