"זה ספר תולדות אדם" זה ספור תולדות וקורות המין האנושי: " בדמות אלהים עשה אותו" בעל בחירה לפיכך כשהכעיסו דורותיו לפני האל ית' נענשו:


"ויולד בדמותו כצלמו" שהיה צדיק מן הראשונים כי גם הבל לא הקריב עד שקדמו קין:


"ויתהלך חנוך את האלהים" התהלך בדרכיו להיטיב לזולתו בצדקה ותוכחת:


"זה ינחמנו" התפלל שזה ינחמנו בהמציאו מנוחה ממעשיהם כי מלת נח תורה מנוחה כמו ונוח מאויביהם: