ספורנו/בראשית/ד

בעריכה

"ויהי הבל רועה צאן" שהיתה מלאכת חכמה יותר ממלאכת עבודת אדמה: " וקין היה עובד אדמה" ובכן כל אחד מהם הביא מן הבא בידו:


דעריכה

" אל הבל ואל מנחתו" שהיה הבל המקריב רצוי ומנחתו גם כן רצויה שהיתה מן המין הראוי לרצון:


העריכה

"ואל קין ואל מנחתו לא שעה" לא שעה אל קין המקריב שהיה בלתי רצוי וגם כן אל מנחתו שהיתה בלתי ראויה לרצון: " ויחר" בקנאתו לאחיו שהיה לרצון: " ויפלו פניו" בבשת פנים כי האל הובישו מסברו ולא קכלו:


ועריכה

"למה חרה לך." למה קנאת באחיך כדואג על שקבלתי קרבנו ברצון הנה לא היה זה רצון פשוט או שלא כדין: " ולמה נפלו פניך" כי כשיש לקלקול איזו תקנה אין ראוי להצטער על מה שעבר אבל ראוי להשתדל להשיג תקון לעתיד:


זעריכה

"הלא אם תיטיב" עצמך ותשתדל להיות גם אתה לרצון: " שאת" רום המעלה וההתנשא רובץ לפניך ומוכן שיהיה לך. ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ. גם כן החטאת מוכן לפניך כי תוסיף על חטאתך פשע שכך דרכו של יצר הרע: " ואליך תשוקתו" כי תפנה אליו למלאות תאותיו כאמרם ז"ל (סוכה פרק החליל) יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום: " ואתה תמשל בו" בידך להתקומם עליו בצלם אלהים כאמרם שם ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו שנ' ה' לא יעזבנו בידו:


חעריכה

"ויאמר קין אל הבל אחיו" כי חרה לו ונפלו פניו בגלל אחיו: " ויהי בהיותם בשדה" שלא בפני אביהם ואמם: " ויקם קין" בלי מריבה קודמת אז כמו וארב לו וקם עליו:


טעריכה

"אי הבל אחיך" באיזה מקום קברת אותו וזה אמר למען ישוב כי לא יחפוץ במות המת: " לא ידעתי" חשב שהית' השאלה מה היה לו מפני שלא דרש ה' להשיג נבואה או רצון כמו קודם לכן שחשב קין שלא ידע האל ית' בפרטי' זולתי בדבקים בו:


יאעריכה

"ארור אתה מן האדמה" מקולל ומחוסר בטובת האדמה: " אשר פצתה את פיה" שנשתמשת בה לכסות הריגת אחיך וכנגד זה לא תשתמש בה עוד כמו שנשתמשת קודם לכן לצרכי חייך ולא הוצרך לפרש ענש הרוצח כי הדין מבואר בטבע על כל מזיק שכאשר עשה כן יעשה לו:


יגעריכה

"גדול עוני מנשוא" אחר שראה שהאל ית' משגיח בפרטים בהחלט חשב שידע בלי ספק שאינו שב מחטאו בהיותו מתחרט אלא מפני העונש וזה אחר ההפצר שהעיד בו האל ית' לשוב בתשובה והוא מרה ובזה אמר שלא היתה לחטאו תקות תשובה מכפרת ומגינה על העונש שנענש עתה כענין שאול בדבר עמלק באמרו לשמואל חטאתי אח' ההפצר וההתער' שהעירהו שמואל לשוב מחטאתו ושנענש כאמור וימאסך ממלך:


ידעריכה

"והיה כל מוצאי יהרגני" ויהיה העונש גדול מאד ממה שגזרת:


טועריכה

"כל הורג קין שבעתים יוקם" אני אומר לכל מי שהוא מוכן להרוג קין שאני גוזר שתהיה הנקמה על חטאו שבעה פעמים פעמים כי המוכן להרוג יקרא הורג כאמרו ואפרים להוציא אל הורג בניו. ומלת שבעתים תורה שבע פעמים שתי פעמים כמו ונמצא ישלם שבעתים. גזר אם כן שעל זאת הרציחה שהיתה דם אחיו ומחצית המין האנושי או שלישיתו תהי, הנקמה כרוצח שבע פעמים כפולים בזה האופן שיהי' משך זמן ו' דורות נע ונד שהם חיים רעים כמו המות או יותר ממנו כאמרו אל תהרגם פן ישכחו עמי הניעמו בחילך ובסוף יהרג בדור השביעי כמו שקרה לו על ידי למך כפי מה שבא בקבלה:


כגעריכה

"שמען קולי נשי למך" צועק עלי יגון: " אמרתי" שאספר צערי: " הרגתי לפצעי" חבלתי בעצמי ממש שהיה ההרוג אבי, וילד לחבורתי. שהיתה החבורה בעצמי ממש במה שהיה ההרוג בני:


כדעריכה

"ולמך שבעים ושבעה" שיהיה הצער שאצטער על זה כל ימי הרבה יותר מן הצער שהצטער קין על היותו נע ונד וזה כי הצטער למך כל ימיו שהרג את קין זקנו ותובל קין בנו כפי מה שבא בקבלה:


כועריכה

"אז הוחל לקרא בשם ה'" אז התחילו צדיקי הדור לדרוש לרבים את שם ה' כענין ויקרא שם בשם ה' אל עולם כי הוצרכו לסתור דעות עובדי כוכבים וגלולים שהתחילו אז כדברי רז"ל: