ספורנו/ויקרא/ט

דעריכה

" ויהי ביום השמיני - כי היום ה' נראה אליכם." כבר נראה במעשה ידיכם, באמרו וכבוד ה' מלא את המשכן וראוי שתכבדוהו בקרבן זה על גלוי שכינתו:


ועריכה

"זה הדבד אשר צוה ה' תעשו" לסמוך ידיכם על החטאת ועל העולה של צבור: " וירא אליכם כבוד ה'" מלבד גלוי השכינה שהיה במשכן, כאמרו וירא כבוד ה' אל כל העם:


יבעריכה

"וימציאו" כדי שיתחנכו בהתעסקם בקרבן אביהם:


טועריכה

"כראשון" שנשרף אף על פי שהיתה חטאת חיצונה:


טזעריכה

"כמשפט" שבני אהרן זרקו וערכו והקטירו:


יזעריכה

"מלבד עולת הבקר" מלבד מנחת עולת הבוקר: