ספורנו/במדבר/לה

געריכה

"לבהמתם" למרכב ולמשא: " ולרכושם" בקר וצאן: " ולכל חיתם" כמו דבורים של כוורת ויוני שובך וזולתם:


חעריכה

"מאת הרב תרבו" מפני שהעלו אותה בדמים והיה המעט של אותו שבט שהיה לו חלק מועט שוה בדמים אל החלק הרב שהיה נותן ללויים אותו השבט אשר חלקו רב הכמות:


כהעריכה

"עד מות הכהן הגדול" כבר באר שהגלות היא על השוגג ובהיות מיני השגגות בלתי שוות כי מהם קרוכות לאונס ומהן קרובות אל המזיד נתן לגלות זמן בלתי שוה בכל השוגגים כי מהם שתהיה שגגתו מעט קודם מיתת הכהן ומהן שימות הרוצח בגלות קודם שימות הכהן וזה במשפט האל יתברך היודע ועד שיענוש את השוגג כפי מדרגת שגגתו כאמרו והאלהים אנה לידו: