סמ"ק · א · >>

לידע שאותו שברא שמים וארץ הוא לבדו מושל מעלה ומטה ובד' רוחות.


לידע, פירושו לאפוקי מן הפילוסופים שאמרו שהעולם נוהג מאליו במזלות, ואין לו מנהיג ולא דבר, ואפילו קריעת ים סוף ויציאת מצרים וכל הנפלאות שנעשו במזל היו. ויש לנו להאמין כי שקר הם דוברים. אכן, הקב"ה מנהיג את העולם כולו ברוח פיו והוא הוציאנו ממצרים ועשה לנו כל הנפלאות. ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, שנאמר: מֵיְהוָה מִצְעֲדֵי-גֶבֶר כּוֹנָנוּ.


ובזה תלוי מה שאמרו חכמים ששואלין לאדם לאחר מיתה אם צפית לישועה, והיכן כתיב מצוה זו? אלא ש"מ בזה תלוי, שכשם שיש לנו להאמין שהוציאנו ממצרים דכתיב אָנֹכִי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ וגומר, ועל כרחין מאחר שהוא דיבור הכי קאמר: כשם שאני רוצה שתאמינו בי שאני הוצאתי אתכם כך אני רוצה שתאמינו בי שאני ה' אלוהיכם ואני עתיד לקבץ אתכם ולהושיעכם. וכן יושיענו ברחמיו שנית, כדכתיב: וְשָׁב וְקִבֶּצְךָ מִכָּל-הָעַמִּים וגומר.