<< · סמ"ג · עשה · לא · >>


מצות עשה לא - לשבות ממלאכה ביום הכיפורים

לשבות (א) ביום הכיפורים ממלאכה שנאמר שבת שבתון היא לכם וכל (ב) העושה בו מלאכה בטל מצות עשה ועבר על מצות לא תעשה המפורשת בספר מצות לא תעשה סימן ס״ח: