סמ"ג עשה ט

<< · סמ"ג · עשה · ט · >>


מצות עשה ט - לאהוב כל אדם מישראל

מצוה "ואהבת לרעך כמוך". כללו של דבר "דעלך סני לחברך לא תעביד" כדאיתא במסכת שבת (דף לא.). ובירושלמי דנדרים (פ"ט ה"ד) גר׳ מי שיושב ומחתך בשר והכה ידו בסכין, וכי תחזור ידו ותכה ידו להנקם?!

ודווקא "לרעך", שהוא רעך בתורה ובמצות. אבל אדם רשע ואינו מקבל תוכחה, מצוה לשנאותו (פסחים קיג:) שנאמר יראת ה׳ שנאת רע. ואומר "הלא משנאיך ה׳ אשנא ובמתקוממיך אתקוטט. תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי" (תהלים קל"ט, כ"א-כ"ב).